Phòng Tổ chức cán bộ Sở Y tế tỉnh Hưng Yên

Đăng ngày 23 - 11 - 2010
100%

 

I. SƠ ĐỒ TỔ CHỨC

Trưởng phòng: Đỗ Văn Ngữ

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ YTCC
Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp LLCT
Điện thoại di động: 0916138689
Email: dvngu@hungyen.gov.vn

 

 

Chuyên viên: Nguyễn Thị Khuyến

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật
Trình độ lý luận chính trị: Sơ cấp
Điện thoại di động: 
Email: ntkhuyen@hungyen.gov.vn

 

Chuyên viên: Đỗ Thanh Huyền

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ QLBV
Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
Điện thoại di động: 0977939533
Email: dthuyen.yt@hungyen.gov.vn

 

II. CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ

 

1. Chức năng:

Phòng Tổ chức cán bộ Sở Y tế có chức năng tham mưu, tổng hợp, đề xuất và tổ chức thực hiện lĩnh vực công tác tổ chức, cán bộ, chế độ chính sách và bảo vệ chính trị nội bộ của ngành y tế. 

2. Nhiệm vụ:

2.1. Công tác Tổ chức:

- Tham mưu cho Giám đốc Sở Y tế trong việc xây dựng quy hoạch về tổ chức của ngành và tham gia tổ chức thực hiện theo phân cấp quản lý cán bộ của tỉnh .

- Tham gia xây dựng chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị y tế từ tỉnh đến thôn theo quy định của Nhà nước, quản lý công tác tổ chức các đơn vị trực thuộc Sở.

- Tham mưu xây dựng quy chế làm việc của ngành; mối quan hệ phối hợp giữa các đơn vị y tế trong ngành.

2.2. Công tác quản lý cán bộ, công chức, viên chức:

-  Xây dựng quy hoạch đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức: Công chức lãnh đạo, công chức, viên chức chuyên môn nghiệp vụ và các công chức, viên chức có chức danh khác.

- Xây dựng kế hoạch đào tạo, đào tạo lại về chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ, ngoại ngữ, quản lý...

- Đề xuất và phối hợp giải quyết thủ tục xét chọn cử cán bộ, công chức, viên chức đi công tác, học tập, tham  quan ở trong và ngoài nước.

- Tham gia tổ chức việc thi tuyển, xét chuyển ngạch, tiếp nhận và điều động cán bộ, công chức, viên chức theo quy định phân cấp quản lý.

- Hướng dẫn thực hiện tiêu chuẩn nghiệp vụ các chức danh cán bộ, công chức, viên chức  ngành y tế theo quy định.

- Tham mưu cho Giám đốc Sở Y tế trong việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức các chức danh cán bộ, công chức, viên chức theo quy định phân cấp quản lý.

         - Quản lý hồ sơ cán bộ, công chức, viên chức theo phân cấp quản lý cán bộ củ tỉnh và hướng dẫn công tác đánh giá, bổ sung lý lịch cán bộ, công chức, viên chức hàng năm.

2.3. Chế độ chính sách và lao động tiền lương:

- Nghiên cứu, đề xuất và thực hiện các quy định hiện hành về định mức lao động đối với từng tuyến, từng lĩnh vực. Tham mưu cho Giám đốc Sở trong việc phân bổ và quản lý chi tiêu lao động cho các đơn vị theo quy định phân cấp quản lý.

- Tổ chức thực hiện và đề nghị bổ sung, sửa đổi các chế độ chính sách của Nhà nước đối với cán bộ, công chức, viên chức về lương, phụ cấp quanh lương...

- Tham mưu cho Giám đốc Sở Y tế về tiến hành các thủ tục về khen thưởng, kỷ luật.

- Giúp Giám đốc Sở Y tế giải quyết chế độ nghỉ hưu, mất sức, thôi việc và các chế độ khác có liên quan đối với cán bộ, công chức, viên chức theo quy định.

2.4. Bảo vệ chính trị nội bộ:

Giúp giám đốc Sở Y tế thực hiện công tác bảo vệ chính trị nội bộ trong toàn ngành theo quy định.

2.5. Thông tin, báo cáo:

- Thống kê, báo cáo các nội dung công tác tổ chức, cán bộ, công chức, viên chức và chế độ chính sách đúng thời gian quy định.

-  Cập nhật, phản ánh kịp thời các thông tin đột xuất có liên quan lên các cơ quan chức năng cấp trên

2.6. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở Y tế giao.

3. Tổ chức:

3.1. Lãnh đạo: Trưởng phòng và 01 Phó trưởng phòng  giúp việc.

3.2. Biên chế: Nằm trong biên chế của Văn phòng Sở. 

4. Kinh phí hoạt động:

Nằm trong kinh phí hoạt động của Văn phòng Sở. 

5. Mối quan hệ công tác:

5.1. Phòng Tổ chức cán bộ chịu sự quản lý và chỉ đạo trực tiếp, toàn diện của Giám đốc Sở Y tế. 

5.2. Phòng Tổ chức cán bộ chịu sự quản lý và chỉ đạo về nghiệp vụ của Sở Nội vụ, Ban tổ chức Tỉnh uỷ và Vụ Tổ chức cán bộ Bộ Y tế.

5.3. Phòng Tổ chức cán bộ có mối quan hệ phối hợp với các phòng, các đơn vị trực thuộc Sở Y tế  và các cơ quan có liên quan trên địa bàn tỉnh.

5.4. Phòng Tổ chức cán bộ có trách nhiệm quản lý và chỉ đạo về nghiệp vụ công tác tổ chức cán bộ đối với tất cả các đơn vị trực thuộc Sở Y tế./.

 

Tin mới nhất

Thanh tra Sở Y tế Hưng Yên(23/11/2010 4:49 CH)

Phòng Nghiệp vụ Y Sở Y tế Hưng Yên(23/11/2010 4:49 CH)

Quản lý hành nghề Y Dược tư nhân Sở Y tế tỉnh Hưng Yên(23/11/2010 4:48 CH)

Phòng Nghiệp vụ Dược Sở Y tế tỉnh Hưng Yên(23/11/2010 4:49 CH)

Văn phòng Sở Y tế tỉnh Hưng Yên(23/11/2010 4:49 CH)

Kế hoạch - Tài chính Sở Y tế tỉnh Hưng Yên(23/11/2010 4:49 CH)

°
144 người đang online