Kế hoạch - Tài chính Sở Y tế tỉnh Hưng Yên

Đăng ngày 23 - 11 - 2010
100%

 

I. SƠ ĐỒ TỔ CHỨC

 

Trưởng phòng: Đặng Văn Cường

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Quản lý kinh tế

Trình độ chính trị: Cao cấp

Điện thoại: 0339855686

Email: dvcuong@hungyen.gov.vn

Phó trưởng phòng: Trần Thị Hoài An

Trình độ chuyên môn: Bác sĩ CKI YTCC
Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
Điện thoại di động: 
Email: tthan@hungyen.gov.vn

Kế toán trưởng: Trần Thị Kim Ngân

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kế toan
Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
Điện thoại di động: 0984637719
Email: ttkngan@hungyen.gov.vn

Chuyên viên: Nguyễn Hoàng Tùng

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ QTKD
Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
Điện thoại di động:0976127999
Email: nhtung@hungyen.gov.vn

Chuyên viên: Nguyễn Văn Lương

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kế toán
Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
Điện thoại di động: 0912533441
Email: nvluong@hungyen.gov.vn

II. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ

 

1. Chức năng:

Phòng Kế hoạch - Tài chính thuộc Sở Y tế tỉnh Hưng Yên có chức năng tham mưu cho Giám đốc Sở Y tế thực hiện quản lý Nhà nước về công tác quy hoạch, kế hoạch, tài chính kế toán và thống kê tin học y tế trên địa bàn tỉnh. 

2. Nhiệm vụ:

2.1. Xây dựng quy hoạch phát triển sự nghiệp chăm sóc và bảo vệ sức khoẻ nhân dân trong từng giai đoạn phù hợp với sự phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh. Xây dựng phương án phân bổ dự toán ngân sách các chương trình dự án trình Giám đốc Sở Y tế phê duyệt và tổ chức triển khai thực hiện khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

2.2. Hướng dẫn các đơn vị trực thuộc Sở Y tế xây dựng quy hoạch phát triển sự nghiệp y tế trên địa bàn tỉnh. Tổ chức triển khai thực hiện quy hoạch khi được phê duyệt.

2.3. Giúp Giám đốc Sở Y tế tổng hợp, xây dựng kế hoạch dài hạn và kế hoạch hàng năm trình các cơ quan có thẩm quyền.

2.4. Sau khi kế hoạch được phê duyệt, Phòng Kế hoạch - Tài chính có trách nhiệm giúp Giám đốc Sở Y tế phân bổ và thông báo các chỉ tiêu cho các đơn vị trực thuộc Sở.

2.5. Tổ chức hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, giám sát, đánh giá toàn diện việc thực hiện kế hoạch y tế trên địa bàn, phát hiện kịp thời các vấn đề nảy sinh báo cáo Giám đốc Sở Y tế  và đề xuất các giải pháp khắc phục nhằm đảm bảo thực hiện tốt nhất các chỉ tiêu kế hoạch đề ra.

2.6. Làm đầu mối giúp Giám đốc Sở Y tế quản lý Nhà nước về công tác viện trợ y tế , tổng hợp các nguồn viện trợ đưa vào cân đối nguồn lực chung. Theo dõi, chỉ đạo cơ sở thực hiện việc quản lý và sử dụng viện trợ y tế theo Quy định của Pháp luật.

2.7. Quản lý các nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản của tỉnh cho y tế địa phương bao gồm vốn ngân sách Nhà nước, vốn tín dụng, vốn viện trợ, vốn vay và các nguồn vốn viện trợ khác theo qui định pháp luật.

2.8. Xây dựng và quản lý kế hoạch đầu tư phát triển, bao gồm kế hoạch xây dựng cơ bản và kế hoạch vốn cho đầu tư phát triển y tế của địa phương.

2.9. Giúp Giám đốc Sở Y tế trong việc tổ chức thẩm định và đấu thầu theo quy định hiện hành của Nhà nước và của tổ chức tài trợ.

2.10. Phổ biến và tổ chức thực hiện kịp thời các văn bản, chế độ, chính sách tài chính và kế toán của Nhà nước. Phối hợp xây dựng các văn bản có tính chất hướng dẫn thực hiện các chế độ chính sách, quy định của Nhà nước về quản lý tài chính và kế toán trình Giám đốc Sở Y tế  hoặc cơ quan có thẩm quyền để áp dụng thống nhất trong các cơ quan, đơn vị hành chính sự nghiệp do Sở quản lý.

2.11. Hướng dẫn và kiểm tra các đơn vị trực thuộc trong việc thực hiện các quy định của Nhà nước về xây dựng và phân bổ dự toán ngân sách bảo vệ kế hoạch với các cấp có thẩm quyền và hướng dẫn, tổ chức triển khai thực hiện, theo dõi, kiểm tra giám sát các đơn vị sau khi được phê duyệt; quản lý và sử dụng tài sản được Nhà nước giao cho Sở Y tế quản lý. Hướng dẫn và tổ chức thực hiện các cuộc kiểm kê, đánh giá lại tài sản cố định theo đúng chủ trương chế độ Nhà nước.

 2.12. Tổng hợp, phân tích số liệu thống kê y tế định kỳ hàng năm, 5 năm và 10 năm, cung cấp số liệu thống kê y tế, giúp giám đốc Sở Y tế kiểm tra và đánh giá kết quả việc thực hiện kế hoạch y tế của toàn ngành.

 2.13. Tổ chức kiểm tra, xét duyệt, quyết toán tài chính cho các đơn vị trực thuộc ; tổng hợp báo cáo với cơ quan tài chính theo đúng chế độ tài chính và kế toán hiện hành.

2.14. Chỉ đạo và hướng dẫn nghiệp vụ thống kê, tin học. Bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý cho cán bộ phụ trách công tác tài chính và kế toán của các đơn vị trực thuộc Sở. Thực hiện chế độ thống kê, báo cáo theo quy định.

2.15. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở Y tế giao. 

3I. Tổ chức:

3.1.     Lãnh đạo: Trưởng phòng và 01 đến 02 Phó trưởng phòng giúp việc.

3.2.     Biên chế: Nằm trong biên chế của Văn phòng Sở. 

4. Kinh phí hoạt động:

Nằm trong kinh phí hoạt động của Văn phòng Sở. 

5. Mối quan hệ công tác:

5.1. Phòng Kế hoạch - Tài chính chịu sự quản lý và chỉ đạo trực tiếp của Giám đốc Sở Y tế .

5.2.Phòng Kế hoạch - Tài chính chịu sự chỉ đạo về chuyên môn nghiệp vụ kế hoạch - tài chính, thống kê của Sở Kế hoạch - Đầu tư, Sở Tài chính, Cục Thống kê  tỉnh và Vụ Kế hoạch - Tài chính Bộ Y tế. 

5.3. Phòng Kế hoạch - Tài chính có mối quan hệ phối hợp với các Phòng, các đơn vị trực thuộc Sở Y tế  và các cơ quan chức năng trên địa bàn tỉnh.

5.4. Phòng Kế hoạch - Tài chính chịu trách nhiệm chỉ đạo công tác kế hoạch - tài chính kế toán, thống kê tin học y tế đối với các đơn vị y tế trực thuộc Sở.

 

 

Tin mới nhất

Thanh tra Sở Y tế Hưng Yên(23/11/2010 4:49 CH)

Phòng Nghiệp vụ Y Sở Y tế Hưng Yên(23/11/2010 4:49 CH)

Quản lý hành nghề Y Dược tư nhân Sở Y tế tỉnh Hưng Yên(23/11/2010 4:48 CH)

Phòng Tổ chức cán bộ Sở Y tế tỉnh Hưng Yên(23/11/2010 4:49 CH)

Phòng Nghiệp vụ Dược Sở Y tế tỉnh Hưng Yên(23/11/2010 4:49 CH)

Văn phòng Sở Y tế tỉnh Hưng Yên(23/11/2010 4:49 CH)

°
663 người đang online