Thanh tra Sở Y tế Hưng Yên

Đăng ngày 23 - 11 - 2010
100%

I. SƠ ĐỒ TỔ CHỨC

Chánh Thanh tra: Lều Văn Quân

Trình độ chuyên môn: Dược sĩ CKI
Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp
Điện thoại di động: 0915148556
Email: lvquan.@hungyen.gov.vn

 

Phó Chánh Thanh tra: Trần Thị Lan Hương

Trình độ chuyên môn: Bác sĩ CKI
Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
Điện thoại di động: 01689922446
Email: ttlhuong@.hungyen.gov.vn

Thanh tra viên: Lê Anh Tuấn

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ YTCC; Cử nhân Kỹ thuật Y học
Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
Điện thoại di động: 0979848984
Email: latuan.yt@.hungyen.gov.vn

 

II. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ

 

1. Chức năng

Thanh tra Sở Y tế có chức năng thực hiện quyền thanh tra nhà nước chuyên ngành y tế trong phạm vi quản lý nhà nước của Sở y tế, thanh tra, kiểm tra việc thực hiện chính sách pháp luật, nhiệm vụ, kế hoạch theo luật định, xét giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân theo thẩm quyền; Tham mưu cho Giám đốc Sở y tế thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về công tác kiểm tra, thanh tra y tế, giải quyết khiếu nại tố cáo của công dân theo thẩm quyền và quản lý chuyên ngành trên địa bàn tỉnh.

Thanh tra Sở y tế được sử dụng con dấu của thanh tra theo quy định của Luật thanh tra 

2. Nhiệm vụ

2.1. Xây dựng kế hoạch thanh tra, kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật trong lĩnh vực chăm sóc và bảo vệ sức khoẻ nhân dân của các tổ chức nhà nước, các tổ chức kinh tế, xã hội, công dân trên địa bàn tỉnh trình Giám đốc Sở y tế phê duyệt

2.2. Giúp Giám đốc Sở y tế hướng dẫn và triển khai công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiên chính sách, pháp luật, nhiệm vụ được giao của các cơ quan, đơn vị y tế thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Y tế

2.3. Thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về vệ sinh, vệ sinh an toàn thực phẩm, khám chữa bệnh, sản xuất kinh doanh, sử dụng thuốc, mỹ phẩm, vắc xin sinh phẩm, dân số, bảo hiểm y tế và trang thiết bị  y tế của các tổ chức nhà nước, tổ chức xã hội, tập thể và công dân trên địa bàn tỉnh.

2.4. Thanh tra việc chấp hành pháp luật, nhiệm vụ được giao của các cơ quan, đơn vị trực thuộc Sở Y tế.

2.5. Xét giải quyết khiếu nại tố cáo của công dân theo thẩm quyền: Đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện công tác xét giải quyết khiếu nại, tố cáo của các cơ quan, đơn vị trực thuộc Sở.

2.6. Xử lý các vi phạm hành chính trong các lĩnh vực quản lý nhà nước về y tế theo qui định của pháp luật.

2.7. Kiến nghị các biện pháp tăng cường quản lý nhà nước về y tế và quản lý về thanh tra y tế để giúp các cơ quan, đơn vị trực thuộc Sở y tế thực hiện đúng pháp luật.

2.8. Tổ chức và thường trực việc tiếp công dân theo luật định .

9. Hướng dẫn nghiệp vụ công tác thanh tra đối với các cơ quan, đơn vị trực thuộc Sở y tế

2.10. Tập huấn nghiệp vụ công tác thanh tra cho cán bộ thanh tra y tế, cán bộ thanh tra của thủ trưởng, cộng tác viên thanh tra và thanh tra nhân dân.

2.11. Tổng hợp báo cáo, đánh giá tình hình hoạt động thanh tra Sở y tế.

2.12. Giúp Giám đốc Sở Y tế tổ chức thực hiện công tác Pháp chế y tế trong toàn ngành.

2.13. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở y tế giao. 

3. Tổ chức:

-  Lãnh đạo: Chánh Thanh tra và 01 Phó Chánh Thanh tra giúp việc.

- Biên chế: Nằm trong biên chế của Văn phòng Sở.

4. Kinh phí hoạt động: Nằm trong kinh phí hoạt động của Văn phòng Sở.

5. Mối quan hệ công tác: 

5.1. Thanh tra Sở y tế chịu sự quản lý và chỉ đạo trực tiếp của Giám đốc Sở y tế  

5.2. Thanh tra Sở y tế chịu sự chỉ đạo về chuyên môn, nghiệp vụ của Thanh tra Nhà nước tỉnh và Thanh tra Bộ Y tế 

5.3. Thanh tra Sở y tế có mối quan hệ phối hợp với các phòng nghiệp vụ, các đơn vị trực thuộc Sở y tế và các cơ quan trên địa bàn tỉnh./.
 

 

Tin mới nhất

Phòng Nghiệp vụ Y Sở Y tế Hưng Yên(23/11/2010 4:49 CH)

Quản lý hành nghề Y Dược tư nhân Sở Y tế tỉnh Hưng Yên(23/11/2010 4:48 CH)

Phòng Tổ chức cán bộ Sở Y tế tỉnh Hưng Yên(23/11/2010 4:49 CH)

Phòng Nghiệp vụ Dược Sở Y tế tỉnh Hưng Yên(23/11/2010 4:49 CH)

Văn phòng Sở Y tế tỉnh Hưng Yên(23/11/2010 4:49 CH)

Kế hoạch - Tài chính Sở Y tế tỉnh Hưng Yên(23/11/2010 4:49 CH)

°
619 người đang online