Phòng Nghiệp vụ Y Sở Y tế Hưng Yên

Đăng ngày 23 - 11 - 2010
100%

I. SƠ ĐỒ TỔ CHỨC

Trưởng phòng: Phan Vĩnh Thịnh
Trình độ chuyên môn: Bác sĩ, Thạc sĩ
Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp
Điện thoại di động: 0982040917
Email: Pvthinh@hungyen.gov.vn

Phó Trưởng phòng: Nguyễn Văn Tâm
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ YTCC
Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
Điện thoại di động: 0971361688
Email: nvtamyte@hungyen.gov.vn

Chuyên viên: Đỗ Thị Ngọc
Trình độ chuyên môn: Cử nhân điều dưỡng
Trình độ lý luận chính trị: Sơ cấp
Điện thoại di động: 0941115622
Email: dtngoc@hungyen.gov.vn

Chuyên viên: Đinh Đăng Toàn

Trình độ chuyên môn: Bác sĩ YHCT

Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

Điện thoại di động: 0941046606

Email: ddtoan@hungyen.gov.vn

II. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ

1. Chức năng:

            Phòng Nghiệp vụ Y có chức năng tham mưu cho Giám đốc Sở Y tế trong việc thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác chuyên môn nghiệp vụ y và phát triển khoa học kỹ thuật trong ngành y tế.

2. Nhiệm vụ:

            2.1. Phối hợp với các phòng chức năng, các đơn vị trực thuộc Sở Y tế và các cơ quan chức năng trên địa bàn tỉnh xây dựng phương án và chuẩn bị các điều kiện đảm bảo cho việc  thực hiện kế hoạch công tác phòng bệnh, khám chữa bệnh, điều dưỡng chăm sóc phục vụ người bệnh, phục hồi chức năng và phòng chống thiên tai, dịch bệnh tại địa phương.

            2.2. Triển khai hướng dẫn, theo dõi và giám sát việc thực hiện các quy chế, quy trình kỹ thuật, chế độ chuyên môn đồng thời đánh giá hiệu quả hoạt động về chuyên môn nghiệp vụ trong công tác phòng bệnh, khám chữa bệnh, điều dưỡng chăm sóc phục vụ người bệnh, phục hồi chức năng và phòng chống thiên tai, dịch bệnh của các đơn vị y tế trực thuộc Sở Y tế, y tế các cơ quan, xí nghiệp, trường học…và y tế tư nhân đóng trên địa bàn tỉnh.

            2.3. Tham mưu cho Giám đốc Sở Y tế trong việc tổ chức thực hiện kế hoạch của ngành về quản lý chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm.

            2.4. Theo dõi, đánh giá và phân tích diễn biến mô hình bệnh tật trên địa bàn tỉnh, đề xuất phương án củng cố, phát triển mạng lưới phòng bệnh, khám chữa bệnh.

            2.5. Đề xuất việc nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị; phối hợp xây dựng kế hoạch cung cấp thuốc thiết yếu để đáp ứng nhu cầu phòng bệnh, khám chữa bệnh cho các cơ sở y tế của tỉnh.

            2.6. Là đầu mối triển khai và theo dõi thực hiện công tác nghiên cứu khoa học và ứng dụng các tiến bộ kỹ thuật hiện đại phục vụ cho sự phát triển của ngành. Tham gia đề xuất nhu cầu và phối hợp thực hiện công tác đào tạo về chưyên môn, kỹ thuật đối với tất cả các đơn vị trực thuộc Sở Y tế.

            2.7. Tham mưu cho Giám đốc Sở Y tế về mặt chuyên môn, nghiệp vụ trong công tác giám định y khoa, giám định pháp y, pháp y tâm thần, quản lý sức khỏe.

            2.8. Phối hợp với thanh tra Sở Y tế, Thanh tra Chi cục ATVSTP để thanh tra, kiểm tra chuyên ngành y tế về công tác khám, chữa bệnh, vệ sinh an toàn lao động, quản lý chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm và phòng, chống dịch bệnh.

            2.9. Tham gia giải quyết các khiếu nại, tố cáo liên quan đến chuyên môn, kỹ thuật trong phòng bệnh và khám, chữa bệnh.

            2.10. Phối hợp với phòng Quản lý hành nghề y dược ngoài công lập tham mưu cho Giám đốc Sở Y tế trong việc quản lý về chuyên môn nghiệp vụ đối với các cơ sở hành nghề, y học cổ truyền tư nhân, bán công, dân lập (gọi chung là hành nghề Y, Dược ngoài công lập) theo quy định của pháp luật.

            2.11. Phối hợp với Trung tâm Y tế Dự phòng tham mưu cho Giám đốc Sở về công tác bảo hộ lao động và an toàn lao động.

           2.12. Tham mưu cho Giám đốc Sở Y tế trong việc quản lý tổ chức triển khai thực hiện hệ thống chỉ tiêu, chỉ báo thuộc lĩnh vực dân số - kế hoạch hóa gia đình; chỉ đạo hướng dẫn các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, quy trình chuyên môn, nghiệp vụ về các dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản và kế hoạch hóa gia đình. Tổ chức triển khai thực hiện, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát, đánh giá thực hiện các chính sách, chương trình, đề án, dự án, mô hình liên quan đến lĩnh vực dân số - kế hoạch hóa gia đình và chăm sóc sức khỏe sinh sản.,

            2.13. Tham mưu cho Giám đốc Sở Y tế trong việc quản lý tổ chức triển khai thực hiện các quy định của pháp luật về Bảo hiểm Y tế; phối hợp thực hiện kiểm tra, thanh tra và xử lý các vi phạm pháp luật về Bảo hiểm Y tế.

            2.14. Thống kê, tổng hợp báo cáo về công tác chuyên môn, nghiệp vụ theo quy định.

            2.15. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở Y tế giao.

3. Tổ chức :

            3.1. Lãnh đạo: Trưởng phòng và 2 Phó trưởng phòng giúp việc (trong đó 1 Phó trưởng phòng là Cử nhân - điều dưỡng trưởng, nếu có đủ các tiêu chuẩn nghiệp vụ).

            3.2. Biên chế: Nằm trong biên chế của Văn phòng Sở.

4. Kinh phí hoạt động :

Nằm trong kinh phí hoạt động của Văn phòng Sở.

5. Mối quan hệ công tác :

            5.1. Phòng Nghiệp vụ Y chịu sự quản lý và chỉ đạo trực tiếp của Giám đốc Sở Y tế.

            5.2. Phòng Nghiệp vụ Y chịu sự chỉ đạo về chuyên môn, nghiệp vụ của các Cục, Vụ, Viện chuyên môn Bộ Y tế.

            5.3. Phòng Nghiệp vụ Y có mối quan hệ phối hợp với các phòng thuộc Văn phòng Sở, các đơn vị trực thuộc Sở Y tế và các cơ quan chức năng trên địa bàn tỉnh.

Tin mới nhất

Thanh tra Sở Y tế Hưng Yên(23/11/2010 4:49 CH)

Quản lý hành nghề Y Dược tư nhân Sở Y tế tỉnh Hưng Yên(23/11/2010 4:48 CH)

Phòng Tổ chức cán bộ Sở Y tế tỉnh Hưng Yên(23/11/2010 4:49 CH)

Phòng Nghiệp vụ Dược Sở Y tế tỉnh Hưng Yên(23/11/2010 4:49 CH)

Văn phòng Sở Y tế tỉnh Hưng Yên(23/11/2010 4:49 CH)

Kế hoạch - Tài chính Sở Y tế tỉnh Hưng Yên(23/11/2010 4:49 CH)

°
689 người đang online