Văn phòng Sở Y tế tỉnh Hưng Yên

Đăng ngày 23 - 11 - 2010
100%

I. SƠ ĐỒ TỔ CHỨC

Chuyên viên: Nguyễn Thị Mến - Phụ trách Văn phòng Sở

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Hành chính

Trình độ chính trị: Trung cấp

Điện thoại: 0902041862

Email: Ntmen@hungyen.gov.vn

 

Chuyên viên: Nguyễn Tiến Hùng

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ YCCC, Kỹ sư CNTT

Trình độ chính trị: Trung cấp

Điện thoại: 0975857236

Email: Nthung@hungyen.gov.vn

II. CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ

1. Chức năng

Văn phòng Sở có chức năng tham mưu và giúp Giám đốc Sở tổng hợp, điều phối hoạt động theo chương trình, kế hoạch công tác của lãnh đạo sở; thực hiện công tác hành chính - văn thư, quản lý tài chính, công tác tổ chức cán bộ, quản trị, tài sản, công nghệ thông tin trong cơ quan văn phòng sở. 

2. Nhiệm vụ:

2.1. Phục vụ sự chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo Sở

 - Tổng hợp, theo dõi và đôn đốc việc thực hiện Quy chế làm việc của ngành Y tế.

- Thông báo ý kiến chỉ đạo, kết luận của lãnh đạo Sở đến các đơn vị trực thuộc.

- Điều phối hoạt động giữa các phòng chức năng và các đơn vị có liên quan trong việc thực hiện nhiệm vụ của sở.

- Tổng hợp, phân tích, báo cáo tình hình hoạt động của văn phòng sở, của ngành theo sự phân công của lãnh đạo sở về các lĩnh vực quản lý

- Tham mưu, đề xuất, xin ý kiến chỉ đạo, quyết định của lãnh đạo sở đối với những công việc mới, đột xuất của sở có liên quan đến các phòng và các đơn vị.

- Giúp Giám đốc trong việc cung cấp cho các phương tiện thông tin đại chúng, các tổ chức, cá nhân.

- Giúp giám đốc trong việc trả lời chất vấn của các Đại biểu Quốc hội, HĐND, UBND tỉnh.

- Tiếp nhận việc đăng ký, theo dõi, đôn đốc các đề án trình, tỉnh uỷ, UBND tỉnh và các cơ quan có thẩm quyền.

2.2.Công tác Hành chính - Văn thư

- Tiếp nhận, phân loại, chuyển giao văn bản đến và phát hành văn bản đi sau khi có ý kiến phê chuyển và ký duyệt của Lãnh đạo Sở; công tác bảo mật, quản lý và sử dụng các con dấu theo đúng quy định của Pháp luật. Soạn thảo văn bản theo yêu cầu của Lãnh đạo Sở và theo đúng quy định của pháp luật. Tổ chức lưu trữ, quản lý khai thác hồ sơ tài liệu theo quy định của pháp luật;

- Kiểm tra thể thức và thủ tục trong việc ban hành các văn bản của Sở, tham mưu hủy bỏ các văn bản không còn phù hợp theo hướng dẫn;

- Xây dựng kế hoạch công tác tuần, tháng, quý, năm, bố trí địa điểm họp, hội nghị, tiếp khách của Lãnh đạo Sở và các phòng chuyên môn;

- Tổ chức triển khai công tác cải cách hành chính và là đầu mối tổ chức triển khai đề án Đơn giản hóa thủ tục hành chính trên các lĩnh vực quản lý nhà nước;

- Thường trực bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa.

2.3. Công tác quản trị

- Lập kế hoạch trang bị, bảo dưỡng, sửa chữa trang thiết bị nội thất cho các phòng làm việc của cơ quan Văn phòng Sở Y tế và mua sắm văn phòng phẩm, nhiên liệu, vật t­ư phục vụ cho hoạt động của cơ quan.

- Thực hiện tiếp khách, hiếu hỷ theo quy định. Chịu trách nhiệm khánh tiết trong các ngày lễ, ngày tết, hội nghị, hội thảo do lãnh đạo sở tổ chức và các công việc đột xuất khác có liên quan.

- Tổ chức thực hiện công tác quản trị, bảo đảm điều kiện, phương tiện phục vụ công việc điều hành của lãnh đạo sở và điều kiện làm việc của cán bộ, công chức văn phòng sở theo các quy định của pháp luật; bảo đảm công tác vệ sinh môi trường, an ninh, trật tự an toàn cơ quan.

- Làm đầu mối, phối hợp với các phòng, công đoàn cơ sở chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, công chức trong cơ quan.

- Thực hiện các công việc có liên quan đến công tác quản trị.

- Tổ chức quản lý và sử dụng có hiệu quả phương tiện xe ô tô để phục vụ sự lãnh đạo, điều hành của lãnh đạo sở và công tác quản lý nhà nước của các phòng, kể cả công tác đột xuất.

- Tổ chức kiểm kê, đánh giá tài sản về mặt số lượng và tình hình quản lý tài sản, sử dụng nhà đất của từng phòng và toàn Sở;

- Thực hiện công tác bảo vệ, thường trực cơ quan 24/24 giờ, công tác vệ sinh, bảo vệ môi trường, phòng cháy chữa cháy của Sở;

2.4. Công tác tổ chức cán bộ

- Lập kế hoạch tuyển dụng cán bộ, công chức về công tác tại cơ quan Văn phòng Sở trình lãnh đạo phê duyệt (qua phòng TCCB).

- Lập kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức và tổ chức thực hiện theo kế hoạch đã được lãnh đạo Sở phê duyệt.

- Thực hiện việc đánh giá, điều động cán bộ, công chức trong cơ quan văn phòng Sở theo phân cấp quản lý cán bộ của tỉnh.

- Lập kế hoạch và tổ chức ký hợp đồng lao động cho nhân viên hợp đồng theo quy định của Pháp luật.

- Tổ chức thực hiện chế độ tiền lương, khen thưởng, kỷ luật, các chế độ chính sách có liên quan, quản lý người lao động theo phân cấp.

2.5. Công tác công nghệ thông tin

- Xây dựng hệ thống mạng máy tính nội bộ (LAN) của văn phòng sở. Tổ chức sửa chữa, khắc phục sự cố mạng và các thiết bị ngoại vi; triển khai các biện pháp bảo mật thông tin, dữ liệu trong hệ thống mạng nội bộ; làm đầu mối quản lý kỹ thuật về cấp phát, bảo dưỡng, bảo trì các thiết bị tin học của văn phòng sở và thường trực mạng thông tin của ngành y tế.

- Đôn đốc các cơ quan, đơn vị trực thuộc và các phòng ban Sở Y tế thực hiện việc chuyển công văn qua mạng theo quy định;

- Triển khai các hoạt động ứng dụng trên mạng.

2.6. Thực hiện công tác khác

- Đề xuất Giám đốc hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ về lĩnh vực văn phòng đối với các đơn vị sự nghiệp;

- Thanh tra, kiểm tra, xử lý và tham gia giải quyết khiếu nại, tố cáo liên quan đến lĩnh vực văn phòng đối với các đơn vị trực thuộc;

 - Thực hiện công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, … trong nội bộ phòng và trong toàn Sở.

- Chủ trì và phối hợp với các phòng chức năng và các đơn vị trực thuộc trong việc thực hiện công tác cải cách hành chính ngành y tế và phòng chống thảm hoạ.

- Xây dựng, sửa đổi, bổ sung và tổ chức thực hiện Qui chế dân chủ trong hoạt động của văn phòng sở.

- Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch lao động công ích.

- Tổ chức lực lượng và huấn luyện tự vệ cơ quan, thường trực bảo vệ cơ quan, phòng chống cháy nổ, giữ gìn trật tự an toàn trong cơ quan văn phòng sở.

2.7. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở Y tế giao.

3. Tổ chức:

3.1. Lãnh đạo: Chánh Văn phòng và 01 Phó Chánh Văn phòng  giúp việc.

3.2. Biên chế: Nằm trong biên chế của Văn phòng Sở.

3.4. Kinh phí hoạt động: Nằm trong kinh phí hoạt động của Văn phòng Sở.

5. Mối quan hệ:

 5.1. Văn phòng Sở Y tế chịu sự quản lý và chỉ đạo trực tiếp của Giám đốc Sở Y tế.

5.2. Văn phòng Sở Y tế chịu sự chỉ đạo về chuyên môn, nghiệp vụ của Văn phòng Bộ Y tế và Văn phòng UBND tỉnh.

5.3. Văn phòng Sở Y tế có mối quan hệ phối hợp với các phòng, ban chức năng của Sở Y tế và các đơn vị trực thuộc Sở Y tế./.

 

Tin mới nhất

Thanh tra Sở Y tế Hưng Yên(23/11/2010 4:49 CH)

Phòng Nghiệp vụ Y Sở Y tế Hưng Yên(23/11/2010 4:49 CH)

Quản lý hành nghề Y Dược tư nhân Sở Y tế tỉnh Hưng Yên(23/11/2010 4:48 CH)

Phòng Tổ chức cán bộ Sở Y tế tỉnh Hưng Yên(23/11/2010 4:49 CH)

Phòng Nghiệp vụ Dược Sở Y tế tỉnh Hưng Yên(23/11/2010 4:49 CH)

Kế hoạch - Tài chính Sở Y tế tỉnh Hưng Yên(23/11/2010 4:49 CH)

°
312 người đang online