Quyết định số 892/QĐ - UBND ngày 17/3/2017 của UBND tỉnh ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế Hưng Yên

Đăng ngày 21 - 03 - 2017
100%

Quyết định số 892/QĐ - UBND ngày 17/3/2017 của UBND tỉnh ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế Hưng Yên

Quyết định số 892/QĐ - UBND ngày 17/3/2017 của UBND tỉnh ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế Hưng Yên

Nội dung Quyết định

Tin mới nhất

Chức năng và nhiệm vụ của Sở Y tế(02/11/2004 4:48 CH)

°
1667 người đang online