Quyết định số 19/2022/QĐ - UBND ngày 20/6/2022 của UBND tỉnh ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế Hưng Yên

Quyết định số 19/2022/QĐ - UBND ngày 20/6/2022 của UBND tỉnh ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế Hưng Yên

Nội dung Quyết định

Văn phòng

Sở Y tế