Chi cục Dân số - Kế hoạch hoá gia đình

Đăng ngày 30 - 08 - 2010
100%

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CỦA CHI CỤC DÂN SỐ -KẾ HOẠCH HÓA GIA ĐÌNH

I. CHỨC NĂNG

Chi cục DS - KHHGĐ là tổ chức trực thuộc Sở Y tế, thực hiện chức năng tham mưu giúp Giám đốc Sở Y tế quản lý nhà nước về dân số - kế hoạch hóa gia đình (DS - KHHGĐ) bao gồm các lĩnh vực: Quy mô dân số, cơ cấu dân số và chất lượng dân số; chỉ đạo và tổ chức thực hiện các hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ về DS - KHHGĐ trên địa bàn tỉnh.

Chi cục DS - KHHGĐ chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và hoạt động của Sở Y tế, đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, thanh tra về nghiệp vụ của Tổng cục DS - KHHGĐ thuộc Bộ Y tế.

Chi cục DS - KHHGĐ có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng.

Trụ sở làm việc của Chi cục DS - KHHGĐ đặt 170 Nguyễn Văn Ninh - phường Nam Sơn – thành phố Hưng Yên - tỉnh Hưng Yên.

II. NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN

Chi cục DS - KHHGĐ thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định tại mục II, phần I thông tư số 05/2008/TT-BYT ngày 14/5/2008 của Bộ Y tế hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức bộ máy dân số - kế hoạch hóa gia đình ở địa phương.

III. TỔ CHỨC BỘ MÁY VÀ BIÊN CHẾ

1. Tổ chức bộ máy:

a. Chi cục DS - KHHGĐ có Chi cục trưởng, không quá 2 Phó chi cục trưởng do Giám đốc Sở Y tế quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm theo quy định của Đảng, Nhà nước về quản lý cán bộ và phân cấp của UBND tỉnh.

b. Các phòng chuyên môn nghiệp vụ, gồm:

- Phòng Tổ chức - Hành chính - Kế hoạch và tài vụ;

- Phòng Dân số - Kế hoạch hóa gia đình;

- Phòng Truyền thông - Giáo dục.

Các phòng có Trưởng phòng, 01 phó phòng do Chi cục trưởng bổ nhiệm, miễn nhiệm thoe phân cấp hiện hành của UBND tỉnh.

Nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức các phòng của Chi cục DS - KHHGĐ do Giám đốc Sở Y tế quy định theo đề nghị của Chi cục trưởng.

c. Các đơn vị sự nghiệp trực thuộc:

Trung tâm Dân số - Kế hoạch hóa gia đình các huyện, thị xã, thành phố

Trung tâm Dân số - Kế hoạch hóa gia đình là các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Chi cục dân số - Kế hoạch hóa gia đình đặt tại huyện, thị xã, có chức năng triển khai thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn kỹ thuật, truyền thông giáo dục về DS - KHHGĐ trên địa bàn huyện, thị xã.

Trung tâm DS - KHHGĐ các huyện, thị xã có tư cách pháp nhân, có trụ sở, có con dấu và tài khoản riêng.

Nhiệm vu, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Trung tâm do Giám đốc Sở Y tế quy định cụ thể theo hướng dẫn tại mục II, phần II thông tư 05/2008/TT - BYT ngày 14/5/2008 của Bộ Y tế và các nhiệm vụ, quyền hạn khác theo phân công của Chi cục trưởng.

- Các trung tâm có Giám đốc, 01 phó giám đốc.

2. Biên chế:

Biên chế của Chi cục DS - KHHGĐ là biên chế hành chính, sự nghiệp nằm trong tổng biên chế hành chính, sự nghiệp của Sở Y tế được Chủ tịch UBND tỉnh quyết định giao hàng năm. Năm 2008, là biên chế hiện có của Ủy ban Dân số, Gia đình và Trẻ em chuyển sang.

Biên chế của các Trung tâm DS - KHHGĐ huyện, thị xã là biên chế sự nghiệp; Nhận bàn giao đối với số cán bộ do Uỷ ban Dân số, Gia đình và Trẻ em tỉnh ký hợp đồng theo dự án thuộc Chương trình Mục tiêu Quốc gia về dân số - kế hoạch hoá gia đình đảm bảo theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước.

Giám đốc Trung tâm Dân số - kế hoach hoá gia đình bố trí, sử dụng cán bộ, viên chức phải phù hợp với chức danh, tiêu chuẩn ngạch viên chức nhà nước theo quy định của pháp luật.

 

Tin mới nhất

Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm(30/08/2011 4:49 CH)

°
538 người đang online