Sở Y tế Hưng Yên hướng dẫn thực hiện thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Hưng Yên

Ngày 17/10/2021 Sở Y tế Hưng Yên có công văn số 2352/SYT- NV hướng dẫn UBND các huyện/thành phố/thị xã và các đơn vị y tế trong tỉnh thực hiện thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Hưng Yên

Nội dung hướng dẫn