Tiếp nhận Thông báo đáp ứng GSP của Phòng Tiêm chủng Potec 89 Kim Động và Phòng Tiêm Chủng 89 Yên Mỹ

GSP Phòng tiêm chủng Ptecc 89 Kim Động

GSP Phòng tiêm chủng Ptecc 89 Yên Mỹ