Kinh doanh thuốc dạng phối hợp chứa dược chất gây nghiện, dược chất hướng thần, tiền chất

Ngày 19/8/2020 Sở y tế ban hành công văn số 2007/SYT-NVD về Kinh doanh thuốc dạng phối hợp chứa dược chất gây nghiện, dược chất hướng thần, tiền chất

Nội dung Công văn