Hướng dẫn việc thực hiện tăng cường hệ thống thu thập và giải quyết khiếu nại về vắcxin

Ngày 20/8/2020 Sở Y tế ban hành Công văn số 2010/SYT-NVD về Công văn thực hiện tăng cường hệ thống thu thập và giải quyết khiếu nại về vắcxin: - Đầu mối: Phòng Nghiệp vụ Dược Sở Y tế - Email: qldsoytehy@gmail.com - Số điện thoại: 0968 235 761

Nội dung Công văn