Kế hoạch hậu kiểm công bố đủ điều kiện sản xuất TTBYT, Công bố TCAD TTBYT loại A, mua bán TTBYT

Kế hoạch số 1973 ngày 14/8/2020 về Kế hoạch hậu kiểm công bố đủ điều kiện sản xuất TTBYT, Công bố TCAD TTBYT loại A, ĐĐK mua bán TTBYT

Nội dung Kế hoạch