Thông báo công nhận kết quả trúng tuyển viên chức tại các đơn vị sự nghiệp trự thuộc Sở Y tế năm 2020 và hoàn thiện hồ sơ dự tuyển

Thông báo số 1380 về Thông báo công nhận kết quả trúng tuyển viên chức tại các đơn vị sự nghiệp trự thuộc Sở Y tế năm 2020 và hoàn thiện hồ sơ dự tuyển

Thông báo trúng tuyển