Công văn số 998/SYT-NVD ngày 09/6/2020 về đình chỉ lưu hành thu hồi mỹ phẩm

Nội dung công văn