Tăng cường kiểm tra, giám sát chất lượng thuốc

Ngày 17/4/2020 Sở Y tế ban hành Công văn số 658/SYT-NVD về Tăng cường kiểm tra, giám sát chất lượng thuốc

Nôi dung công văn