Thông báo số điện thoại đường dây nóng và đơn vị được giao nhiệm vụ tiếp nhận, cách ly người bệnh

Thông báo số 94/TB-SYT số điện thoại đường dây nóng và đơn vị được giao nhiệm vụ tiếp nhận, cách ly người bệnh

Nội dung thông báo