Công văn số 2015/SYT-NVD về sản phẩm không được phép lưu hành trên thị trường

Ngày 18/12/2019 Sở Y tế ban hành Công văn số 2015/SYT-NVD về sản phẩm không được phép lưu hành trên thị trường

Nội dung công văn