Công văn số 1779/SYT-NVD ngày 05/11/2019 về đình chỉ lưu hành thu hồi mỹ phẩm không đạt tiêu chuẩn

Nôi dung công văn