Công văn số 1797/SYT-NVD ngày 06/11/2019 của Sở Y tế về đình chỉ lưu hành thuốc không đạt tiêu chuẩn chất lượng

Nội dung công văn