Công văn số 1796/SYT-NVD ngày 06/11/2019 về đình chỉ thuốc không đạt tiêu chuẩn chất lượng

Nội dung công văn