Công văn số 1795/SYT-NVD ngày 06/11/2019 về đình chỉ lưu hành và thu hồi mỹ phẩm

Ngày 06/11/2019 Sở Y tế ban hành Công văn số 1795/SYT-NVD về đình chỉ lưu hành và thu hồi mỹ phẩm

Nội dung công văn