Công văn số 1741/SYT-NVD ngày 28/10/2019 về đình chỉ lưu hành thuốc không đạt tiêu chuẩn chất lượng

Ngày 28/10/2019 Sở Y tế ban hành Công văn số 1741/SYT-NVD ngày 28/10/2019 về đình chỉ lưu hành thuốc không đạt tiêu chuẩn chất lượng

Nội dung công văn