Công văn số 1616/SYT-NVD về đình chỉ lưu hành và thu hồi mỹ phẩm

Ngày 07/10/2019 Sở Y tế ban hành Công văn số 1616/SYT-NVD về đình chỉ lưu hành và thu hồi mỹ phẩm

Nội dung công văn