Đảng ủy Sở Y tế tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII

Ngày 31/01/2018, Đảng ủy Sở Y tế đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII tới cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng Bộ. Đồng chí Nguyễn Thị Anh – Tỉnh ủy viên, Bí thư đảng ủy, Giám đốc Sở Y tế đã dự và trực tiếp truyền đạt Nghị quyết tới các đảng viên trong Đảng ủy.

Ngày 31/01/2018, Đảng ủy Sở Y tế đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII tới cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng Bộ. Đồng chí Nguyễn Thị Anh – Tỉnh ủy viên, Bí thư đảng ủy, Giám đốc Sở Y tế đã dự và trực tiếp truyền đạt Nghị quyết tới các đảng viên trong Đảng ủy.

Tại Hội nghị, đảng viên được quán triệt nội dung các Nghị quyết 18, 19, 20, 21 của Ban chấp hành Trung ương 6 khóa XII, đồng thời các đại biểu cũng dành thời gian thảo luận, xây dựng Chương trình hành động của Đảng ủy Sở Y tế.

Sau Hội nghị, các đảng viên viết bài thu hoạch thể hiện nhận thức về thực trạng, những điểm mới, quan điểm, mục tiêu, giải pháp trong Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII. Liên hệ với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của mỗi vị trí công tác và mỗi đơn vị nơi đảng viên đang công tác và nhiệm vụ của cá nhân đảng viên. Đặc biệt, nghiên cứu, đề xuất, kiến nghị về các biện pháp thực hiện ở Đảng bộ, chi bộ mình và trách nhiệm cụ thể của người đảng viên.