Thay đổi nhân sự cơ sở KBCB - PKĐK Vệt Nhật, Công ty TNHH BV Việt Nhật

1. Danh sách thay đổi ngày 15/7/2022

2Danh sách thay đổi ngày 10/6/2022

3. Danh sách thay đổi ngày 01/9/2021