Danh sách Đăng ký người thực hành: TTYT Văn Giang; BVĐK Phố Nối, TTYT Thành Phố; BV Mắt ALINA

1. Danh sách TTYT Văn Giang

2. Bệnh viện Đa khoa Phố Nối

3. Danh sách TTYT Thành phố 

4. Bệnh viện Mắt Alina