Công văn số 802/SYT-KHTC Thực hiện nghiêm các khoản thu dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh theo quy định của pháp luật

Đảm bảo các khoản thu công khai, minh bạch danh mục và mức giá các dịch vụ khám, chữa bệnh theo đúng quy định của pháp luật để người bệnh được biết. Sở Y tế yêu cầu:

1.Thủ trưởng các đơn vị thực hiện nghiêm các nội dung sau:

-Chấp hành thu đúng, thu đủ theo quy định của pháp luật tại các văn bản chỉ đạo của Sở Y tế về việc thu các khoản dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh theo quy định hiện hành.

-Mọi khoản thu phải bảo đảm chứng từ hợp pháp, có hoá đơn, phiếu thu, công khai minh bạch; Theo dõi, hạch toán thu, chi đúng quy định hiện hành, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với ngân sách nhà nước; Không để ngoài sổ sách các khoản thu tại đơn vị.

-Tự tổ chức kiểm tra, giám sát các hoạt động khám chữa bệnh và các khoản thu tại đơn vị để kịp thời phát hiện các bất hợp lý, tồn tại, phòng ngừa sai phạm có thể xảy ra. Báo cáo Sở Y tế sau các đợt kiểm tra, giám sát.

2.Thanh tra Sở Y tế chủ trì phối hợp với các phòng chức năng Sở Y tế tăng cường thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về giá dịch vụ đối với các cơ sở y tế công lập trực thuộc, xử lý hoặc kiến nghị xử lý các vi phạm nếu có.

Nội dung Công văn số 802/SYT-KHTC