Công văn số 985/SYT-NVD về đình chỉ lưu hành và thu hồi mỹ phẩm

Ngày 23/7/2019 Sở Y tế ban hành công văn số 985/SYT-NVD về đình chỉ lưu hành và thu hồi mỹ phẩm

Nội dung Công văn 985