Công văn số 821/SYT-NVY hướng dẫn thực hiện Thông tư số 09/2019/TT-BYT ngày 10/6/2019 cảu Bộ Y tế

Ngày 21/6/2019 Sở Y tế ban hành Công văn số Công văn số 821/SYT-NVY hướng dẫn thực hiện Thông tư số 09/2019/TT-BYT ngày 10/6/2019 cảu Bộ Y tế

Nôi dung Công văn