Công văn số 791/SYT-NVY Hướng dẫn chuẩn đoán và xử trí Hội chứng mạch vành cấp

Ngày 17/6/2019 Sở Y tế ban hành Công văn số 791/SYT-NVY Hướng dẫn chuẩn đoán và xử trí Hội chứng mạch vành cấp

Nội dung Công văn

Quyết định số 2187/QĐ-BYT